e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Prissattning

Prissättning i projekt

Försäljningspris tid

I huvudsak sätts projektpriserna avseende timmar på tre nivåer:

Ett försäljningspris som angivits på medarbetare används endast om inget annat pris finns registrerat för aktuell aktivitetstyp och projekt. Det innebär att det är klokt att ange det högsta timpris som kan faktureras för en viss medarbetare.

Försäljningspriserna för aktiviteter har företräde framför försäljningspriser som angivits på medarbetare. Här anges normalt det högsta timpris som debiteras för en given typ av tjänster oavsett vem som utfört tjänsten. Är din normala prissättning helt baserad på medarbetare så kan du lämna försäljningspriset tomt på aktiviteten.

Projektpriser

I projekt kan du ange projektspecifika specialpriser. Dessa har företräde framför både försäljningspriser på aktiviteter och medarbetare.

Du kan ange specialpriser för en medarbetare i projektet, för en aktivitet i projektet eller för en kombination av medarbetare och aktivitet.

Det innebär att det är möjligt att för ett givet projekt ange att när en viss person utför specificerat arbete så kostar det kunden något medan en annan medarbetare har ett helt annat pris när samma arbete utförs.

Läs mer om hur du lägger upp specialpriser.

Prioriteringsordning försäljningspriser tid

Om försäljningspriser för tid finns angiven på fler än ett ställe så gäller följande prioriteringsordning:

  1. Specialpris i projekt med angiven medarbetare och angiven aktivitet
  2. Specialpris i projekt med angiven aktivitet
  3. Specialpris i projekt med angiven medarbetare
  4. Försäljningspris aktivitet
  5. Försäljningspris medarbetare

Kostpris tid

Kostnader för nedlagd tid kan endast anges via medarbetarregistret. Kostnaden som anges per timme i medarbetarregistret skall för att ge ett korrekt kalkylpris omfatta bruttolön, sociala avgifter samt andel av indirekta kostnader dividerat med en förväntad beläggningsgrad

Om medarbetaren har en timlön på 25 000 kronor och förväntas debitera 120 timmar / månad blir ett korrekt kostpris (25 000 * 1,30 (sociala avgifter) + 10 000 (bidrag)) / 120 = 355 kronor / timme

Milersättning

Milersättning kan prissättas dels med ett försäljningspris och dels med ett kostpris.

Läs mer om hur du lägger in kostpris och försäljningspris för milersättning.

Försäljningspris och kostpris för milersättning är en generell inställning som gäller för alla projekt och alla medarbetare. Du kan välja om det ska gå att fakturera mil inom ramen för respektive projekt men den av systemet framräknade taxan är enhetlig.

Försäljningspriset för milen sätts som en fast taxa exklusive moms.

Viktigt att tänka på när du anger kostpriset för milersättning är att skattepliktig milersättning även kostnadsmässigt omfattar arbetsgivaravgift. Lägg därför på 30% av kostnaden för den skattepliktiga delen när du anger kostpriset.

Fakturerade kostnader

Fakturerade kostnader som utlägg, leverantörsfakturor och lagerförda varor tas alltid kostnadsmässigt upp till faktisk kostnad i projekten.

För de kostnader som ska vidarefaktureras kan man ange ett procentuellt påslag av inköpspriset. Då räknas även det schablonmässiga försäljningspriset som faktiskt kostpris plus påslag.

Läs mer om hur du anger påslag på kostnader.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/prissattning · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab