e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Successivvinstavrakning

Successiv vinstavräkning

I detta avsnitt beskrivs hur du integrerar tid, körsträcka, kostnader och fakturor i huvudboken.

Tid och successiv vinstavräkning


Tid avser den tid ägnats åt en specifik aspekt av projektet. Det är inte nödvändigt att integrera tidsregistreringen i huvudboken, men det är praktiskt för kostnadsfördelningsändamål.

Ordlista för ekonomitermer Vad är successiv vinstavräkning?

Syftet med att föra in tidrapporterna i huvudboken är att intäkterna ska redovisas i samma period som arbetet utförs. Om det är så att du fakturerar månadsvis eller med ännu kortare intervaller så är detta inte något problem för dig och det finns då inget egentligt syfte med att integrera tidredovisningen i huvudboken.

Har du däremot längre projekt som faktureras när de avslutas eller med förutbestämda intervaller och belopp kan det vara smidigt att koppla tidrapporterna till intäktskonton och på så vis kunna göra mer adekvata jämförelser mellan olika redovisningsperioder.

Du kan välja att integrera tiden med avseende på intäkt, kostnad eller både och. Valet gör du i projektinställningen.

Skapa konton för tidsregistrering (både kost- och säljpris). Glöm inte att kryssa för Bokför försäljningspris löpande under den aktivitets- eller projektgrupp som skapats för ändamålet (beroende på faktureringsbasen). Om du inkluderar säljpriser måste du ändra fakturorna till momspliktiga kunder.

Milersättning


Det är inte nödvändigt att integrera milersättningen i huvudboken, men det är praktiskt för kostnadsfördelningsändamål (de relevanta kontona ingår i vissa av standardkontouppsättningarna).

Så här bokför du milersättning till kostpris:Du bokför milersättning till kostpris i huvudboken genom att först skapa ett antal konton i kontoplanen på fliken Bokföring. Därefter definierar du ett konto och ett motkonto för milersättning i pågående projekt och ett konto som milersättningen ska överföras till när projektet avslutas.

Så här integrerar du milersättningen i huvudboken

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kostnader.
 2. Klicka på Andra alternativ > Milinställning.
 3. Kryssa för Visa i bokföring.
 4. Redigera fälten:
  1. Konto, löpande: Ange kontonumret för milersättningsutlägg i pågående projekt.
  2. Motkonto, löpande: Ange kontonumret.
  3. Konto, avslutat: Ange kontonumret för milersättningsutlägg i avslutade projekt.
 5. Klicka på OK.När du väljer Debet så som beskrivs ovan, krediteras milersättningen Konto, löpande och debiteras Konto, avslutat när ett projekt avslutas.

Utlägg och leverantörsfakturor

Kundfakturor

tillaggsmodul/projektochtid/successivvinstavrakning · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab